English Georgian
 
 
 
რამაზ მოსაშვილი
სს იბერია უძრავი ქონების სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე
 
ეკატერინე ქამუშაძე
სს იბერია უძრავი ქონების  სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარის მოადგილე
 
ნუგზარ ჭიჭინაძე
სს იბერია უძრავი ქონების  სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
 
იან ჰეიგი
Firebird ხელმძღვანელი
სს იბერია უძრავი ქონების  სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 
 
ელენა ანფიმოვა
Firebird
სს იბერია უძრავი ქონების  სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი