ხედვა და სტრატეგია
სამშენებლო კომპანია ,,იბერია’’ მკაცრად განსაზღვრავს კომპანიის მოქმედების ძირეული პრინციპებს და მიიჩნევს, რომ სწორედ ეს პრინციპები განაპირობებენ  კომპანიის შემდგომ ზრდასა და წარმატებას:
 

•     მშენებლობის მაღალი ხარისხი, მაღალი ატქიტექტურული ღირებულება;

•     საზოგადოებრივი აზრის და გარემოს მაქსიმალურად გათვალისწინება;

•     ბაზრის კვლევა და მომხმარებლის ინტერესების დაწვრილებითი შესწავლა,  მათი მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისათვის;
•     მაღალკვალიფიციური პერსონალის მოზიდვა და მათთან გრძელვადიანი ურთიერთობა;

•     პერმანენტული რეინვესტირება ბიზნესის განვითარების კუთხით;
•     გაფართოება, როგორც განვითარების მთავარი სტრატეგია.